Spoločnosť Premier Consulting, pripravuje pre Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 už viac ako 640 projektov

Slovenská jednotka v europoradenstve pre agrosektor, komárňanská spoločnosť Premier Consulting, pripravuje pre Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 už viac ako 640 projektov celkovej výške viac ako 8 miliárd slovenských korún. Program rozvoja vidieka, ktorý je pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva, má za úlohu napomôcť transformácii slovenského vidieka podporou investícií do poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, ochrany životného prostredia a rozvoja malých obcí a vidieckeho cestovného ruchu. Program je financovaný z rozpočtu Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu SR.

 ,,Medzi našich klientov, pre ktorých pripravujeme projekty zamerané na modernizáciu ich prevádzok či výstavbu nových kapacít, sa nedávno zaradili aj agropotravinárske skupiny Agrofert Slovakia a TAURIS. Väčšina z našich vyše 600 pripravovaných projektov sú však projekty poľnohospodárov, potravinárov, obcí a urbárskych (lesníckych) spoločenstiev v priemernej výške okolo 13 miliónov Sk,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti pre strategické projekty Ľudovít Tóth.

Priemerná výška plánovaných investícií do modernizácie fariem v projektoch pripravovaných do prvej výzvy PRV je, podľa prieskumu spoločnosti, približne 10 miliónov korún na poľnohospodára pri priemernom 50% - nom nenávratnom finančnom príspevku z PRV 2007 - 2013 (prieskum na náhodnej vzorke 400 poľnohospodárskych projektov klientov spoločnosti - očakávaný celkový počet predložených projektov v prvom kole PRV je 1500).

„Väčšina investícií slovenských poľnohospodárov bude i naďalej smerovať do rozšírenia mechanizácie ako sú napríklad traktory a kombajny, do modernizácie technológií v živočíšnej výrobe a do technológií skladovania a spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby. Už v menšej miere slovenskí poľnohospodári plánujú investície do rozširovania živočíšnej výroby,“ hovorí Miroslav Lopata, konateľ spoločnosti Premier Consulting.

Úlohou spoločnosti Premier Consulting vo vzťahu k priemernému klientovi je identifikovať čo najviac príležitostí ponúkaných eurofondami, maximalizovať jeho šance na úspech pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007-2013 a následným poradenstvom zabezpečiť bezproblémové čerpanie už schválených príspevkov a bezproblémovú administráciu realizovaných projektov.

Spoločnosť Premier Consulting, spol. s r.o. sa od roku 2003 venuje poradenstvu pri finančnej pomoci z eurofondov najmä v komunálnom a poľnohospodársko-potravinárskom sektore. V skrátenom programovom období 2004-2006 vypracovala viac ako 250 schválených projektov v hodnote 2,5 miliardy slovenských korún. V objeme europoradenstva poľnohospodárom je Premier Consulting od roku 2004 slovenskou jednotkou. Manažment spoločnosti tvoria konateľ Miroslav Lopata, Miroslav Švec, zakladajúci partner a riaditeľ projektového oddelenia a riaditeľ pre strategické projekty Ľudovít Tóth. Spoločnosť Premier Consulting má 52 zamestnancov a stálych

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - V programovom období 2007 - 2013 sa môžu žiadatelia najmä z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, ochrany životného prostredia a vybraných samospráv uchádzať o prefinancovanie investícií smerujúcich do skvalitnenia podnikateľského prostredia, života a životného prostredia na slovenskom vidieku z európskych prostriedkov a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku sa pohybuje podľa sektoru od 20% do 100% už realizovaných respektíve plánovaných investícií. Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 sa riadi Programom rozvoja vidieka SR pre programovacie obdobie 2007-2013 (PRV). Opatrenia na dosiahnutie národných priorít sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD.) Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 nasmeruje na slovenský vidiek 1,9695 miliardy Euro.

Adriana Dékányová
Marketingová manažérka

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hlavná kancelária: Hadovská cesta 870 • 945 01 Komárno • Slovenská republika
tel. +421 35 7713 585 • fax: +421 35 7714 250 • e-mail: info@eurofondy.sk

Kontakty:
Miroslav Lopata, partner - konateľ, 0905 400 919, lopata@eurofondy.sk
Ľudovít Tóth, riaditeľ spoločnosti pre strategické projekty, 0907 982 221, toth@eurofondy.sk
 

Silvia Púchovská sa stala novou členkou predstavenstva VÚB banky

Od februára 2008 sa novou členkou predstavenstva VÚB banky a vrchnou riaditeľkou Úseku ľudských zdrojov stala Silvia Púchovská. Nahradila tak Vladimíru Josefiovú, ktorá od februára začína pôsobiť v materskej spoločnosti VÚB banky Intesa Sanpaolo v Miláne.

 Silvia Púchovská vyštudovala pedagogiku a psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Po ukončení štúdií pracovala ako psychológ v Školskom poradenskom centre v Žiline a na Inštitúte riadenia pre chemický priemysel. V rokoch 1993-1999 pôsobila na viacerých pozíciách v spoločnosti Jaegers Training&Consultancy v Bratislave a od roku 1999 zastávala pozíciu HR manažéra v Generali Poisťovni. V roku 2003 začala pracovať pre spoločnosť Emerson, najskôr ako riaditeľka ľudských zdrojov Emerson, a.s. v Novom Meste nad Váhom a od roku 2006 v spoločnosti Emerson LLC v Moskve ako riaditeľka ľudských zdrojov pre Spoločnosť nezávislých štátov a Baltik a neskôr aj pre východnú Európu.

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 207 retailových pobočiek a 11 hypotekárnych centier. VÚB zároveň prevádzkuje 35 firemných pobočiek, ktoré predstavujú najširšiu sieť bankových pracovísk špecializovaných výlučne na poskytovanie služieb malým a stredným podnikom a samospráve.

Ďalšie informácie poskytnú:
Alena Walterová
Hovorkyňa a vedúca tlačového oddelenia
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia
Tel.: +421-2-5055 2130
E-mail: awalterova@vub.sk

Michal Kopecký
PR špecialista
Odbor Korporátna a marketingová komunikácia
Tel.: +421-2-5055 2424
E-mail: mkopecky@vub.sk 

Rozvojový program zameraný na identifikáciu a rozvoj lídrov pre verejný sektor

S ohľadom na výzvy a najnovšie trendy v rámci modernej verejnej správy v Európskej únii vznikol špecializovaný rozvojový program zameraný na identifikáciu a rozvoj lídrov pre verejný sektor v SR a EÚ a pre medzinárodné inštitúcie.

 Na príprave programu pracovala expertná skupina tvorená zástupcami Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu vlády SR a odborníkmi na ľudský kapitál z poradenskej spoločnosti AMROP HEVER Slovakia. Vzdelávací program, ktorý sa uskutoční v marci až júli 2008 v Bratislave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach, organizačne zabezpečuje Academia Istropolitana Bratislava. Program je prioritne určený pre zamestnancov pôsobiacich vo verejnom sektore, ktorí majú záujem o ďalší profesijný a osobnostný rozvoj a postup, pre pracovníkov z komerčného sektora, ktorí sa rozhodli pre zmenu v kariérovom smerovaní a chcú zúročiť získané poznatky, skúsenosti a praktiky vo verejnom sektore, a pre študentov posledných ročníkov vysokých škôl a čerstvých absolventov.

Program Rozvoj lídrov pre verejný sektor budú tvoriť dve fázy. Prvá fáza (január a február 2008) je selekčná, pričom v jej rámci sa identifikuje cieľová skupina účastníkov disponujúcich silným potenciálom stať sa lídrami pre oblasť verejnej správy. Druhá – vzdelávacia fáza (marec až júl 2008) sa bude realizovať v troch stupňoch. Prvý stupeň bude slúžiť na identifikáciu vedomostnej úrovne účastníkov a výučbu nevyhnutných základov, ktoré treba ovládať pre prácu vo verejnej správe, a uskutoční sa e-learningovou formou. Druhý stupeň bude zameraný na rozvíjanie cielene určených vedomostí, schopností a zručností. Tretí stupeň bude určený pre najlepších absolventov a jeho obsahom bude vzdelávanie pre najnáročnejšie úlohy v oblasti verejnej správy vrátane schopností pracovať vo verejnej správe na európskej a medzinárodnej úrovni.

Špecifikom vzdelávacieho programu je vyváženosť odbornej prípravy a osobnostného rozvoja. Ďalšou silnou stránkou je zvyšovanie záberu a náročnosti v závislosti od jednotlivých stupňov, nadstavbová forma, v ktorej vyššie postupujú len najlepší účastníci, identifikácia potenciálu pre prácu vo verejnom sektore, odhaľovanie nedostatkov a dôsledné zameranie na ich odstránenie, hodnotenie jazykovej prípravy a pod. Participácia poradenskej spoločnosti zameranej na ľudský kapitál a manažérske poradenstvo je základom využitia profesionálnych a vysoko sofistikovaných metód a identifikácie a prenosu „zdravých“ princípov do verejného sektora. Inovačným krokom je tiež rozšírenie základného, resp. tradičného obsahu vzdelávania o témy, ktoré sa vo verejnom sektore na Slovensku v súčasnosti pociťujú ako nedostatočné, avšak pre jeho efektívne fungovanie sú nevyhnutné. Ide napríklad o moduly ako Strategický manažment, Personálny manažment, Politika medzinárodných vzťahov a diplomacia, Manažment a koordinácia európskych záležitostí, Manažment a manažéri vo verejnom sektore, Komunikácia v procese vyjednávania, Lobing a pod.

Program sa uskutočňuje v rámci národného projektu ODBORNÁ PRÍPRAVA ZÁUJEMCOV O PRÁCU VO VEREJNEJ SPRÁVE.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search je poradenská spoločnosť s takmer dvadsaťročnou históriou na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Prostredníctvom zvyšovania kvality ľudského kapitálu a efektívnosti jednotlivých činností pomáha súkromnému i verejnému sektoru zlepšovať výsledky a pripravenosť na úspešné zvládnutie trhových príležitostí a výziev. Je lídrom v poskytovaní riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory Services, Management Audit & Human Capital Consulting, pričom stavia na talentovaných a skúsených odborníkoch s hlbokou znalosťou jednotlivých sektorov. Ako súčasť The Amrop Hever Group (TAHG) – geograficky najväčšej skupiny Executive Search spoločností na svete, a člen The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej výberovej profesijnej asociácie v oblasti Executive Search, poskytuje najvyššiu úroveň služieb v tejto oblasti. AMROP HEVER Slovakia je súčasťou portfólia strategickej holdingovej spoločnosti JENEWEIN GROUP.

Bližšie informácie a registrácia: www.rozvojlidrov.sk

Kontakt:
Igor Šulík, Managing Partner
CEE Board Advisory Services Practice Leader

AMROP HEVER Slovakia – Global Executive Search
Zámocká 36, P. O. Box 283, 814 99 Bratislava, Slovensko
tel./fax: +421 2 5443 6001-7
e-mail: slovakia@amrophever.sk
www.amrophever.sk
 

V Správnom čísle sa hrá o JACKPOT takmer 12 miliónov

V televíznej hre Správne číslo sa hrá o Jackpot 11,5 milióna. JACKPOT sa postupne kumuluje už od prvého vysielania tejto hry, od septembra 2007. Keďže sa ho zatiaľ žiadnemu zo štúdiových hráčov nepodarilo získať, ešte stále čaká na svojho majiteľa.

Televízna hra Správne číslo je spojená s predajom žrebov „Správne číslo“. Do televíznej hry postupujú tí hráči, ktorí si po zotretí žrebu našli tri zhodné symboly TV hry, zaslali ho na adresu uvedenú na zadnej strane žrebu spolu s vyplnenými údajmi a mali to šťastie byť vyžrebovaní do TV hry.

TV hra Správne číslo sa vysiela pravidelne každú nedeľu na Jednotke o 18,30 hod. Doteraz bolo odvysielaných 21 televíznych hier a zúčastnilo sa jej už takmer 250 štúdiových hráčov. Zatiaľ najvyššia výhra, akú si jeden hráč zo štúdia odniesol, bola vo výške 300 tisíc korún. Všetky vyplatené výhry spolu tvoria čiastku vyše 13 miliónov korún, pričom priemerne sa v jednej televíznej hre vyplatí 650 tisíc korún.

Barbara Písecká, hovorkyňa TIPOS
 

Syndikovať obsah