projekty EU

Ulovte si prácu

Už deviaty rok v poradí organizuje Americká obchodná komora v Slovenskej Republike podujatie, ktoré sprostredkuje vysokoškolským študentom a absolventom priamy kontakt s poprednými slovenskými a zahraničnými firmami pôsobiacimi na slovenskom trhu. Zámerom tejto akcie je upozorniť mladých ľudí na možnosti profesionálneho uplatnenia doma a takýmto spôsobom zastaviť odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

Spoločnosť Premier Consulting, pripravuje pre Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 už viac ako 640 projektov

Slovenská jednotka v europoradenstve pre agrosektor, komárňanská spoločnosť Premier Consulting, pripravuje pre Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 už viac ako 640 projektov celkovej výške viac ako 8 miliárd slovenských korún. Program rozvoja vidieka, ktorý je pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva, má za úlohu napomôcť transformácii slovenského vidieka podporou investícií do poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, ochrany životného prostredia a rozvoja malých obcí a vidieckeho cestovného ruchu. Program je financovaný z rozpočtu Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu SR.

 ,,Medzi našich klientov, pre ktorých pripravujeme projekty zamerané na modernizáciu ich prevádzok či výstavbu nových kapacít, sa nedávno zaradili aj agropotravinárske skupiny Agrofert Slovakia a TAURIS. Väčšina z našich vyše 600 pripravovaných projektov sú však projekty poľnohospodárov, potravinárov, obcí a urbárskych (lesníckych) spoločenstiev v priemernej výške okolo 13 miliónov Sk,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti pre strategické projekty Ľudovít Tóth.

Priemerná výška plánovaných investícií do modernizácie fariem v projektoch pripravovaných do prvej výzvy PRV je, podľa prieskumu spoločnosti, približne 10 miliónov korún na poľnohospodára pri priemernom 50% - nom nenávratnom finančnom príspevku z PRV 2007 - 2013 (prieskum na náhodnej vzorke 400 poľnohospodárskych projektov klientov spoločnosti - očakávaný celkový počet predložených projektov v prvom kole PRV je 1500).

„Väčšina investícií slovenských poľnohospodárov bude i naďalej smerovať do rozšírenia mechanizácie ako sú napríklad traktory a kombajny, do modernizácie technológií v živočíšnej výrobe a do technológií skladovania a spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby. Už v menšej miere slovenskí poľnohospodári plánujú investície do rozširovania živočíšnej výroby,“ hovorí Miroslav Lopata, konateľ spoločnosti Premier Consulting.

Úlohou spoločnosti Premier Consulting vo vzťahu k priemernému klientovi je identifikovať čo najviac príležitostí ponúkaných eurofondami, maximalizovať jeho šance na úspech pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z PRV 2007-2013 a následným poradenstvom zabezpečiť bezproblémové čerpanie už schválených príspevkov a bezproblémovú administráciu realizovaných projektov.

Spoločnosť Premier Consulting, spol. s r.o. sa od roku 2003 venuje poradenstvu pri finančnej pomoci z eurofondov najmä v komunálnom a poľnohospodársko-potravinárskom sektore. V skrátenom programovom období 2004-2006 vypracovala viac ako 250 schválených projektov v hodnote 2,5 miliardy slovenských korún. V objeme europoradenstva poľnohospodárom je Premier Consulting od roku 2004 slovenskou jednotkou. Manažment spoločnosti tvoria konateľ Miroslav Lopata, Miroslav Švec, zakladajúci partner a riaditeľ projektového oddelenia a riaditeľ pre strategické projekty Ľudovít Tóth. Spoločnosť Premier Consulting má 52 zamestnancov a stálych

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 - V programovom období 2007 - 2013 sa môžu žiadatelia najmä z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, ochrany životného prostredia a vybraných samospráv uchádzať o prefinancovanie investícií smerujúcich do skvalitnenia podnikateľského prostredia, života a životného prostredia na slovenskom vidieku z európskych prostriedkov a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Výška nenávratného finančného príspevku sa pohybuje podľa sektoru od 20% do 100% už realizovaných respektíve plánovaných investícií. Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 sa riadi Programom rozvoja vidieka SR pre programovacie obdobie 2007-2013 (PRV). Opatrenia na dosiahnutie národných priorít sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD.) Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 nasmeruje na slovenský vidiek 1,9695 miliardy Euro.

Adriana Dékányová
Marketingová manažérka

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hlavná kancelária: Hadovská cesta 870 • 945 01 Komárno • Slovenská republika
tel. +421 35 7713 585 • fax: +421 35 7714 250 • e-mail: info@eurofondy.sk

Kontakty:
Miroslav Lopata, partner - konateľ, 0905 400 919, lopata@eurofondy.sk
Ľudovít Tóth, riaditeľ spoločnosti pre strategické projekty, 0907 982 221, toth@eurofondy.sk
 

Syndikovať obsah